Prof. Dr.

Ali AKYILDIZ

(Osmaniye, 1959), Halen Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Öğretim Üyesidir ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmektedir.

Öğrenim ve Akademik Ünvanlar
Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi(1980- 1984)
Yüksek Lisans: 1997-1990 Gazi üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(SBE, 1997-1990), Kamu Hukuku(Tez Konusu: Devlet Denetleme Kurulu)
Doktora: 1991- 1997 (İstanbul Üniversitesi SBE, Kamu Hukuku; Tez Konusu: Türk Hukukunda Vakıflar Üzerinde Devlet Denetimi)
İdare Hukuku alanında 2003-2008 yılları arasında Doçent, 2009 yılından itibaren de Profesör unvanıyla görev yapmaktadır.

Akademik Görevler(İdare Hukuku Anabilim Dalı):
1998-2003:Yrd. Doç.(Dr. Öğretim Üyesi): Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2003-2009: Doçent Dr.: Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2009-2016: Prof. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2016 dan itibaren: Prof. Dr. :Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Akademi Harici Deneyimler ve Görevler:
Daha önce Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünden(1976-1980) mezun olduğundan, çalışma hayatına Matematik Öğretmeni olarak başladı(1980-1986). Hukuk Fakültesini(1980-1984) bitirdikten sonra girdiği sınavı başararak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda(Müfettiş yardımcısı, Müfettiş ve Başmüfettiş olarak) oniki yıl(1986-1998) görev yaptıktan ve bu arada Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladıktan sonra, 1998 yılından itibaren Üniversitede öğretim üyeliği görevine başladı.

Prof. Akyıldız, Üniversitedeki öğretim üyeliği görevinin ve bazı idari görevlerinin (Dekan Yardımcılığı(1999-2006), Adalet Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürlüğü(2009-2016)) yanı sıra, Üniversite dışı birçok deneyimler edindi ve çeşitli görevlerde bulundu. Bunlardan bazıları şunlardır: TÜBİTAK’ta(Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu) Hukuk Danışmalığı(2009-2011), TBMM Partiler Arası Anayasa Uzlaşma Komisyonunda Bilim Kurulu Üyeliği(2011-2013), Ankara Ticaret Odasında Hukuk Müşavirliği(2018-2019), Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Genel Başkanlığı(2011-2015) gibi görevlerin yanı sıra, çeşitli yasaların ve yasa tasarılarının(Genel İdari Usul Kanunu, Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, İdari Yargılama Usul Kanunu, Vakıflar Kanunu v.s.) hazırlanmasında Adalet Bakanlığı Komisyonlarında ve TBMM Adalet Komisyonunda uzman olarak görüşlerinden yararlanılmıştır.


Çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yönetmiş, Ulusal ve Uluslararası toplantılarda Düzenleme Komitesi Üyesi, Konuşmacı ve Oturum Başkanı olarak katkı sunmuş, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi, Türkiye Adalet Akademisi ve Çeşitli Üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.


İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku başta olmak üzere, Anayasa Hukuku, Vakıf Hukuku ve Spor Hukuku(vakıf ve spor hukukunun kamu hukuku yönüne ilişkin) konularında çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.
 

Çalışmalarından bazıları şunlardır:
”Hukuk Devleti ve Danıştay”, Hukuk Devleti-Hukuki Bir İlke Siyasal Bir İdeal(Ed. Çoban, Ali Rıza; Canatan, Bilal; Küçük, Adnan), Adres Yayınları, Ankara 2008, s.457 – 557.
Hukuk Devleti Yargı Bağımsızlığı ve Danıştay, Anıttepe Yayıncılık, Ankara 2009.


- “Memur Yargılamasında İdari Süreç”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
Haziran-Aralık 2001, C. V, s. 144-201.
- “İdari İşlemle Suç İhdası: Özel Güvenlik Bölgesini İhlal Suçu”, Hukuki Perspektifler Dergisi, S.7, Temmuz 2006, s.77-84.
- “Subsidiarity İlkesi ve Türkiye’nin İdari Yapısına Etkileri”, Türk Hukuk Dünyası, S. 2, s. 77-100, 2001.
- “Disiplin Hukukumuza Anayasal Bakış”, Türk Hukuk Dünyası, S. 3, s. 33-50.
- “Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yapılan Değişikliklerin İdari Yargılama Usulüne Etkileri”, İdari Yargılama Usulünün 30. Yılında İdari Yargı Sempozyumu, Ankara Barosu, 9 Mart 2012, s.78-85 ve s.163- 186 .)
- İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu: 151. Yıl, Ankara, Danıştay Başkanlığı Yayınları, No:106, 2019, s. 57-133.
- “İdarenin Bedensel Zararlar Bağlamında İmar Hukukundan Doğan Sorumluluğu”; Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar, Uluslararası Kongre, TBB Yayını, s.326-404.
- “İstinafa İlkesel Bakmak”, Danıştay ve İdari Yargı Günü, 147. yıl Sempozyumu, 12 Mayıs 2015, Danıştay Yayınları No:89, s.11-32.
- Akyıldız A. “Demokrasinin Sayılarla Sınavı: Seçim Sistemleri”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2016; (7):127-148. (Bu makale ayrıca e- kitap içinde de yayımlanmıştır: Oylama- Sosyal Tercih ve Kamu Tercihi Perspektiflerinden Oylama Yöntemleri, Editör: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan, Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği(Sociel Sciences Researchs Society) yayını, 2020,s.66-88)
- “Demokratik Kurumların Araçsallaştırılması: Arabesk Demokrasi, Alaturka Başkanlık”, Yeni Türkiye, 2013, S.51, s.831-843(Aynı Makale: Demokrasi Platformu, Hükümet Sistemleri, C.9, S.33,2013/1, s.91-112 yayımlanmıştır:


- “Vakıf Kurma Özgürlüğü, Medeni Kanun ve İdare”, Bilim Yolu (Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3/2003), 80. Yıl Özel Sayısı, s. 125-167.
- “Vakıf Üniversiteleri ve Üniversite Vakıfları”, Ünal Tekinalp Armağanı, C. III, s. 459-500, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 2003.
- “Kamu Hizmetinin Görülmesinde Vakıf Usulü: Sigorta Vakıfları”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara 2006, s. 989- 1020.
- “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Vakıflarla İlişkilerinin Düzenlenmesinde “Kapsam” Sorunu” , İdarecinin Sesi Dergisi, Mayıs-Haziran 2006, s.22-28.
- “İmparatorluktan Günümüze Türk Vakıf Hukuku Gelişmelerine Kamusal Bakış”, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, 1. baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009, s. 965-1030
“Sporun Hukuku ve Yargısı”, Editör: Av. Tacar Çağlar, Av. Ömer Remzi Arıkan Armağanı, Ankara, 2013. S.59-116.
“Sporun Kamu Düzeni: Yükümlülükler, Suçlar, Yasaklar ve Kabahatler”, Editör: Av. Tacar Çağlar, Av. Akın Ataksoy Armağanı, Ankara, 2015,s.43-148.
“Sporun Disiplin ve Yargısına Temel Hak ve Özgürlükler Penceresinden Bakış”, Editör: Av. Tacar Çağlar, Av. Hasan Aydın Tansu Aramağanı. Ankara, 2016, s.79-158.
“Sporda Zorunlu Tahkim Yargısının Sınırları”, Editör: Av. Tacar Çağlar , Av. Özdemir Özok Armağanı, TBB Yayınları:356, 2018, s.29-60.
“Spor Disiplin Hukuku”, Editör: Av. Tacar Çağlar, Av. Atila Sav Armağanı, Ankara: Şen Matbaa; 2019, s.15-102.
“AHIM Kararı Işığında Spor Tahkim Kurullarının Bağımsızlığı Sorunu", Editör: Av. Tacar Çağlar, Av. Hasan Güneş Atabay Armağanı, TBB Yayını, 2020, s. 31-92.
“Sporda Zorunlu Tahkimin Sorunlu Yapısı ve Sözleşmesel Uyuşmazlıklar”, Editör: Av. Tacar Çağlar, Av. Türker Arslan Armağanı, TBB Yayını, 2021, s.57-80.